Norsk Dysmeliforenings generalforsamling avholdes hvert år og er foreningens øverste myndighet.

Generalforsamlingen innkalles med minst to måneders varsel til medlemmene. Med innkallingen følger foreløpig saksliste med melding om forslagsfrister. Generalforsamlingens saksliste skal inneholde:

1. Åpning og godkjenning av innkalling

2. Opprop og fastsettelse av antall stemmeberettigede

3. Konstituering med valg av møtedirigent(er), møtesekretær(er), tellekorps og to protokollunderskrivere

4. Styrets beretning for siste hele kalenderår

5. Årsregnskap med revisjonsberetning

6. Medlemskontingent for kommende kalenderår

7. Honorar og annen godtgjørelse til styre- og utvalgsmedlemmer.

8. Valg på styrets funksjoner: leder, nestleder, sekretær, økonomileder, informasjonsleder, seminaransvarlig og likepersonsansvarlig. To varamedlemmer velges særskilt. Et av styremedlemmene skal være valgt av Unge Dysmelister (UD), ref. § 9.

9. Valg av revisor

10. Valg av tre personer til valgkomité

11. Andre påkomne saker med innstilling fra styret